Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Καταστατικό της Πολιτικής Αυτοδιοικητικής Παράταξης
του Δήμου Πατρέων σπιράλ

Προοίμιο

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πόλη της Πάτρας που

 • ξεκινούν από τους κύκλους τους και τους επιτρέπουν ο ένας να διαδέχεται τον άλλο,
 • πιστεύουν στη συνέχεια,
 • υποστηρίζουν κάθε τι ανοικτό (μυαλά, πόρτες, ορίζοντες, ιδέες, σχήματα κλπ),
 • βασίζονται στον άνθρωπο,
 • εμπνέονται από τη φύση και την αξιοποιούν ως πυξίδα και μέτρο,
 • επιλέγουν την αισθητική ως εναλλακτική και προτεραιότητα,
 • απαλλάσσονται από μηχανισμούς και κομματικές εξαρτήσεις,
 • προτάσσουν την τοπική οικονομία και πιστεύουν σε πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν στο ανοδικό σπιράλ,
 • σκέφτονται έξω από το κουτί, φρέσκα, πρωτότυπα, εναλλακτικά, εξωστρεφώς,
 • εναντιώνονται στον βαρύ πολιτικό όρο της συσπείρωσης, επιλέγοντας –αντί να κλείνονται- να ανοίγονται.

Το σπιράλ είναι η δημοτική παράταξη που συναποτελούν άνθρωποι με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η νομιμότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισονομία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η λογική, ο κοινός νους, η θετική προσέγγιση, η συνεργασία, ο σεβασμός, το ήθος, η ευγένεια είναι από τις αδιαπραγμάτευτες αρχές αυτής της παράταξης.

Προτεραιότητα δε όλων είναι η πόλη της Πάτρας, η προαγωγή της, η υπηρέτησή της και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών της. Πολιτικές ιδεολογίες, κομματικές γραμμές, ιδιωτικά συμφέροντα, προσωπικές φιλοδοξίες και κάθε είδους εμμονές και φανατισμοί υποχωρούν μπροστά στην υπηρεσία της πόλης της Πάτρας και των πολιτών της. Ιδεολογία μας είναι η Πάτρα.

Το σπιράλ ονειρεύεται και αγωνίζεται για μια Πάτρα με ταυτότητα, πόλη προσβάσιμη, σύγχρονη, καθαρή, παραλιακή, επισκέψιμη, πράσινη, έξυπνη, μια πόλη για τους πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΑΡΧΕΣ

1.1. Η επωνυμία της δημοτικής μας παράταξης καθορίζεται ως «σπιράλ» και εδρεύει στον Δήμο Πατρέων.

1.2. Το λογότυπό του (σήμα) είναι μία τεθλασμένη γραμμή με έξι κορυφές, χωρισμένη σε τετράγωνα, σε χρωματισμούς που ξεκινούν από αριστερά προς τα δεξιά σε έντονο πορτοκαλί και σε κάθε επόμενο τετράγωνο γίνεται πιο αχνό σε αποχρώσεις του κίτρινου και καταλήγει σε έντονο κίτρινο, από κάτω δε γράφεται η λέξη «σπιράλ».

1.3. Το σπιράλ είναι ανεξάρτητο από κομματικές δεσμεύσεις και πολυσυλλεκτικό, υπηρετεί δε αδιαπραγμάτευτα τις Αρχές της Δημοκρατίας, της Διαφάνειας, της Αξιοκρατίας και του Ήθους.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοπός του σπιράλ είναι η προαγωγή και προστασία εν γένει των κοινών συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Πατρέων από κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής άποψης και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Το καλώς νοούμενο γενικό συμφέρον, προηγείται, για το σπιράλ, από κάθε ατομικό, συντεχνιακό, οικονομικό ή άλλο συμφέρον με βασικούς γνώμονες: τη δημοκρατική λειτουργία χωρίς πολιτικές-κομματικές και οικονομικές-επιχειρηματικές εξαρτήσεις, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία.

2.2. Ο σκοπός θα επιτευχθεί α) με κάθε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, όπως με την συμμετοχή του σπιράλ στις Δημοτικές Εκλογές του Δήμου Πατρέων, με πρωτοβουλίες για τις υποδομές, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, το περιβάλλον-οικολογία, την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση του Δήμου Πατρέων και β) με την μελέτη των δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε πτυχή που αφορά το έργο του Δήμου Πατρέων και με την βοήθεια τεχνοκρατών, ώστε να υπάρχει πάντα, κατά το δυνατόν, τεκμηριωμένη άποψη του σπιράλ και πρωτίστως πρότασή του για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών που αφορούν τον Δήμο, προς τους αρμοδίους φορείς, το δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Ειδικότερα: 

 • Με τη συμμετοχή του σπιράλ με τους Δημοτικούς του Συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τους εκπροσώπους του στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πατρέων.
 • Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει παντός εντύπου και ηλεκτρονικού μέσου.
 • Με την οργάνωση εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
 • Με την παρακολούθηση, εκτίμηση, προβολή και κριτική του έργου της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου.
 • Με την ανάπτυξη δεσμών, την διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης, την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ του σπιράλ και των τοπικών εξωραϊστικών, πολιτιστικών, σχολικών, αθλητικών, μορφωτικών, επιστημονικών κλπ. συλλόγων.
 • Με την διαφύλαξη και προστασία της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
 • Με την προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ

3.1 Ως μέλος του σπιράλ μπορεί να εγγραφεί, κατόπιν αίτησής του, κάθε ενήλικας δημότης ή κάτοικος του Δήμου Πατρέων που:

 • Δηλώνει ότι αποδέχεται το παρόν Καταστατικό.
 • Δεν είναι ενεργό μέλος άλλης δημοτικής παράταξης.
 • Δεν συμμετέχει σε οργάνωση που από τη φύση, το σκοπό και τη δραστηριότητα της έρχεται σε αντίθεση με το Καταστατικό και τους κανονισμούς του σπιράλ.
3.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:

 • Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σπιράλ και να συμμετέχει στις Επιτροπές Εργασίας (Ε.Ε.).
 • Να συμμετέχει στη συζήτηση που αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος και την πολιτική του σπιράλ στις τακτικές και έκτακτες Ολομέλειες και τα αρμόδια όργανα που έχει εκλεγεί.
 • Να προτείνει και να εισηγείται στα αρμόδια όργανα θέματα σχετικά με την επίτευξη των στόχων του σπιράλ.
 • Να αποχωρήσει οικειοθελώς από μέλος του σπιράλ εγγράφως.
3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:

Κάθε μέλος οφείλει:

 • Να τηρεί και να φροντίζει για την τήρηση του παρόντος Καταστατικού ή/και των κανονισμών, των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Πολιτικής Γραμματείας.
 • Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του σπιράλ.
 • Να τηρεί τις ληφθείσες αποφάσεις και να επιδιώκει την υλοποίησή τους, με σεβασμό στην Αρχή της πλειοψηφίας.
 • Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σπιράλ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΓΑΝΑ

Τα Όργανα του σπιράλ είναι:

1. Η Ολομέλεια – Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)

2. Η Πολιτική Γραμματεία – Διοικητικό Συμβούλιο (Π.Γ.)

3. Το Συμβούλιο Παράταξης (Σ.Π.)

4. Οι Επιτροπές Εργασίας (Ε.Ε.)

5. Ο Επικεφαλής

6. Ο Γραμματέας

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

5.1. Ολομέλεια – Γενική Συνέλευση Μελών

5.1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ή αλλιώς «Ολομέλεια» αποτελείται από τα μέλη του σπιράλ και είναι το ανώτατο όργανό της παράταξης και χαράζει τις γενικές γραμμές της πολιτικής του σπιράλ για τον επόμενο χρόνο, αλλά και αποφασίζει για κάθε θέμα και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για να:

α) Εγκρίνει τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της Πολιτικής Γραμματείας,

β) Απαλλάσσει τη Πολιτική Γραμματεία από κάθε ευθύνη,

γ) Εκλέγει τον Επικεφαλής του σπιράλ, τον Γραμματέα και τα λοιπά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

δ) Τροποποιεί το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό

ε)  Εγκρίνει αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας που αφορούν τη λήψη δανείων για λογαριασμό του σπιράλ. 

στ) Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών κατά τον απολογισμό της εκάστοτε εξελεγκτικής επιτροπής. Για την περίοδο του πρώτου ημερολογιακού έτους (έτος 2020) το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ για τα μέλη, για δε τα ιδρυτικά μέλη πενήντα (50) ευρώ.

ζ) Αποφασίζει για ζητήματα που δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό και

η) Λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του σπιράλ.

5.1.2. Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Όλα τα όργανα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ σε απολογισμό της ετήσιας θητείας τους σε καθορισμένη στιγμή, πριν τη λήξη κάθε τακτικής Ολομέλειας. Εκτάκτως γίνεται σύγκλισή της σε 5 περιπτώσεις: α)με απόφαση του Επικεφαλής της παράταξης, β)με  αίτημα του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών της παράταξης προς τον Επικεφαλής, γ)με πρωτοβουλία του Γραμματέα, μόνο κατόπιν αιτήματος των 2/3 του Συμβουλίου Παράταξης, δ)στην περίπτωση πρότασης μομφής προς τον Επικεφαλής του σπιράλ και ε)με πρωτοβουλία του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην περίπτωση του άρθρου 5.8.3.

5.1.3. Η Ολομέλεια συγκαλείται από τον Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει

α) τον τόπο, την ημέρα και ώρα Συνελεύσεως,

β) τα θέματα για συζήτηση και

γ) την επαναληπτική Συνέλευση, αν δεν υπάρξει απαρτία.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε είδους Ολομέλεια και στις τυχόν προκηρυχθησόμενες από αυτήν εκλογές, έχουν όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του σπιράλ τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για τη σύγκληση της Ολομέλειας. Σε περίπτωση διχογνωμίας ως μέρα ανακοίνωσης νοείται η ημέρα σύνταξης του οικείου πρακτικού της Π.Γ. που την όρισε.

Η πρόσκληση αναρτάται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν, στον χώρο του Γραφείου του σπιράλ και στην επίσημη ιστοσελίδα του σπιράλ στο διαδίκτυο, αλλά και σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με ταυτόχρονη ενημέρωση των μελών που διαθέτουν πρόσβαση σε αυτό. 

5.1.4. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Κατά περίπτωση και με απόφαση της Π.Γ., στην Ολομέλεια δύνανται να συμμετέχουν και μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σπιράλ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, αλλά και να συμμετέχουν στον διάλογο, με σχετική ομιλία ή τοποθέτησή τους περιορισμένης χρονικής διάρκειας που θα ορίσει ο πρόεδρος της Ολομέλειας, στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας.

5.1.5. Όταν συγκεντρωθεί η Ολομέλεια εκλέγονται ένας Πρόεδρος, που διευθύνει την συζήτηση, ένας Αντιπρόεδρος, που τον αντικαθιστά αν απουσιάσει ή εκτελεί καθήκοντα που προκύπτουν εκείνη την ώρα και ένας Γραμματέας, που κρατά τα πρακτικά και που μπορεί να προέρχονται και από την Πολιτική Γραμματεία. Μετά αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

5.1.6. Κάθε διετία η Τακτική Ολομέλεια και έχοντας κατά την πρόσκληση σε αυτήν ενημερώσει τα μέλη σχετικά, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, προκηρύσσει εκλογές, ορίζει την (μελλοντική) ημερομηνία τους, την χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας (όχι μικρότερη των τριών ωρών) και τον χώρο τέλεσης των αρχαιρεσιών του σπιράλ για την εκλογή νέας Πολιτικής Γραμματείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή ορίζοντας τον Πρόεδρό της, το Γραμματέα της και το Μέλος της -τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα- και μετά καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο Πίνακας των υποψηφίων για τις ανάλογες θέσεις της νέας Π.Γ. που θα προκύψει από τις εκλογές. Από τη στιγμή της προκήρυξης των εκλογών από την Ολομέλεια δεν μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη στο σπιράλ μέχρι το πέρας των εκλογών αυτών.

5.1.7.  Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους προ πέντε (5) πλήρων ημερών από την ημέρα των εκλογών, στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι για την θέση του Επικεφαλής του σπιράλ θα πρέπει να κάνουν αίτησή που συνοδεύεται από είκοσι (20) υπογραφές οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σπιράλ, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών τουλάχιστον ένα έτος πριν.

5.1.8. Η ψηφοφορία για την εκλογή της Πολιτικής Γραμματείας είναι πάντοτε μυστική. Για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως και για κάθε άλλο θέμα, η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική ή με ανάταση του χεριού. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της Π.Γ. γίνονται με ψηφοδέλτια στα οποία οι εκλογείς θέτουν από ένα σταυρό πλάι στο όνομα του υποψηφίου που επιθυμούν, δεν μπορούν δε να επιλέξουν περισσότερους από τις θέσεις που πληρώνονται ανά κατηγορία, ήτοι επτά (7) σωρευτικά για Π.Γ. (1 για Επικεφαλής, 1 για Γραμματέα και 5 για μέλη) και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Επιτρέπεται και τοποθέτηση λευκού ψηφοδελτίου, ψηφοδέλτιο δε που δεν έχει σημείωση σταυρού δίπλα σε κανένα όνομα υποψηφίου, κρίνεται ως λευκό. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για τις ψηφοφορίες με διακριτές τις ενότητες.

5.1.9. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά στην καταμέτρηση και τη διαλογή των έγκυρων ψηφοδελτίων. Τακτικά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Διοικητικού Συμβουλίου) εκλέγονται ο πρώτος σε σταυρούς της ενότητας για Επικεφαλής του σπιράλ, ο πρώτος σε σταυρούς της ενότητας για Γραμματέας και οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς της ενότητας για μέλη της Π.Γ. Όσοι ακολουθούν σε σταυρούς ανά ενότητα, είναι αναπληρωματικά μέλη, πλην αυτής του Επικεφαλής του σπιράλ, όπου δεν λογίζονται ως αναπληρωματικοί όσοι έπονται του πρώτου σε σταυρούς, αφού αν ο εκλεγείς Επικεφαλής εκπέσει του αξιώματος για οποιονδήποτε λόγο, προκηρύσσονται άμεσα νέες αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 6.3. Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σειρά επιτυχίας υποψήφιοι και οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

5.1.10. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή γράφει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει όσους εξελέγησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη σταυροδοσία γίνεται κλήρωση.

5.1.11. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον αμέσως και εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή.

5.2 . Πολιτική Γραμματεία  – Διοικητικό Συμβούλιο

5.2.1. Το σπιράλ διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που ονομάζεται και «Πολιτική Γραμματεία» (Π.Γ.) και το αποτελούν ο Επικεφαλής του σπιράλ (ως Πρόεδρος), ο Γραμματέας, ο Ταμίας, και τέσσερα μέλη. Τα καθήκοντα των μελών του ορίζονται από το Καταστατικό, για όσα δε μέλη δεν γίνεται μνεία, τα καθήκοντά τους ορίζονται με απόφαση της Π.Γ. ανάλογα με τις ανάγκες του σπιράλ και την πολιτική στρατηγική του.

5.2.2. Η Πολιτική Γραμματεία με τα αναπληρωματικά μέλη της, εκλέγεται από την Ολομέλεια με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 5.1.6 επόμενα για θητεία δύο (2) ημερολογιακών ετών. Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας μπορούν να εκλεγούν μόνον μέλη του σπιράλ που είναι ήδη εγγεγραμμένα για τουλάχιστον ένα έτος στο Μητρώο Μελών του. Η Πολιτική Γραμματεία μέσα σε 15 μέρες το αργότερο μετά τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με τη φροντίδα του Επικεφαλής του σπιράλ και του Γραμματέα που πλειοψήφησαν και συγκροτείται σε Σώμα ορίζοντας τον Ταμία.

5.2.3. Τα Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο, αυτό το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Ολομέλειας (Γενικών Συνελεύσεων).

5.2.4. Η αποχώρηση του Επικεφαλής του σπιράλ γίνεται κατόπιν παραίτησης ή με τη λήξη της θητείας του ή μετά από υπερψήφιση μομφής εις βάρος του και σχετική απόφαση από έκτακτη Ολομέλεια των μελών με τη διαδικασία του άρθρου 6.3. Έως την εκλογή του νέου Επικεφαλής χρέη προσωρινού Επικεφαλής εκτελεί ο Γραμματέας του σπιράλ.  

5.3. Συμβούλιο Παράταξης

5.3.1. Το Συμβούλιο Παράταξης (αναφέρεται και ως «Σ.Π.») είναι συμβουλευτικό όργανο, αποτελείται από τον Επικεφαλής του σπιράλ, το Γραμματέα, τους Συντονιστές των Επιτροπών Εργασίας, τους εν ενεργεία Δημοτικούς Συμβούλους και τα υπόλοιπα μέλη της Π.Γ. Την ευθύνη σύγκλισης και την προεδρεία έχει ο Επικεφαλής του σπιράλ ο οποίος δύναται κατά περίσταση να προσκαλεί και λοιπά μέλη της παράταξης κατά τις συνεδριάσεις, ιδιαίτερα αυτά που είναι διορισμένα ως τακτικά, αναπληρωματικά ή άτυπα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Οργάνων, Οργανισμών ή Επιτροπών του Δήμου Πατρέων ή της Αυτοδιοίκησης εν γένει, εκπροσωπώντας το σπιράλ σε αυτά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο Γραμματέας ή όποιος αυτός ορίζει μονίμως ή κατά περίσταση.

5.3.2. Το Σ.Π. συνεδριάζει με ευθύνη του Επικεφαλής του σπιράλ ή με αίτημα του 1/3 των μελών που το αποτελούν.

5.3.3. Το Σ.Π. μελετά και αναλύει τα τρέχοντα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και θέματα της γενικότερης πολιτικής επικαιρότητας. Εισηγητής των προς συζήτηση θεμάτων είναι ο Επικεφαλής του σπιράλ, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει δύο ημέρες νωρίτερα για την ημερήσια διάταξη. Όποιος άλλος θέλει να θέσει κάποιο θέμα προς συζήτηση, ενημερώνει τον Επικεφαλής πριν την γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης.

5.4. Επιτροπές Εργασίας

5.4.1. Οι Επιτροπές Εργασίας (αναφέρονται και ως «Ε.Ε.») έχουν αντικείμενο την παρακολούθηση, μελέτη, προβολή, κριτική και υποβολή προτάσεων, για τους διάφορους τομείς και δράσεις του Δήμου Πατρέων.

5.4.2. Τα μέλη του σπιράλ μετέχουν σε μία ή περισσότερες Επιτροπές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους. Ο Γραμματέας επιβλέπει τη στελέχωση των Επιτροπών Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή γίνεται σε εθελοντική βάση οπότε το μέλος έχει τον τελικό λόγο.

5.4.3. Τα μέλη κάθε Επιτροπής εκλέγουν τον Συντονιστή της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνεδριάσεις της, τις οποίες συγκαλεί και προεδρεύει. Ο Συντονιστής δεν μπορεί να είναι Δημοτικός Σύμβουλος εν ενεργεία και εκπροσωπεί την Ε.Ε. στο Σ.Π.. Τα μέλη που συμμετέχουν σε περισσότερες από μια Ε.Ε., οφείλουν να ενημερώσουν τον Γραμματέα σε ποια Ε.Ε. θα έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του συντονιστή (μόνο μία).

5.4.4. Οι Ε.Ε. επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσής και λειτουργίας τους (αρχείο, συναντήσεις, ορισμός συντονιστή, θητεία συντονιστή κ.α.). Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας επί της λειτουργίας και εκπροσώπησης της Ε.Ε., την διαφορά επιλύουν ο Επικεφαλής σε συνεργασία με τον Γραμματέα.

5.4.5. Στις Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του σπιράλ, αλλά έχουν ειδική γνώση επί των θεμάτων που απασχολούν μια Επιτροπή Εργασίας (π.χ. οικονομολόγοι, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου κ.α.).

5.4.6. Οι Επιτροπές Εργασίας αλληλοενημερώνονται για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με μέριμνα των Συντονιστών τους.

5.4.7. Οι Επιτροπές χωρίζονται κατά θεματολογία την οποία ορίζει η Π.Γ.

5.5. Επικεφαλής του σπιράλ

5.5.1. Ο Επικεφαλής είναι ο εκφραστής της πολιτικής του σπιράλ και το εκπροσωπεί όπου και όταν απαιτείται. Δύναται να συγκαλεί οποιοδήποτε πολυπρόσωπο Όργανο του σπιράλ, όποτε κρίνει ότι απαιτείται η σύγκλισή του καθώς και να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις αυτές. Έχει την τελική ευθύνη της συγκρότησης του ψηφοδελτίου των Δημοτικών Εκλογών, από μέλη ή μη του σπιράλ, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της σχετικής Επιτροπής Αξιολόγησης που θα σχηματίζεται κάθε φορά εν όψει των εκλογών.

Επίσης ο Επικεφαλής του σπιράλ, σε συνεργασία με τον Γραμματέα:

• Διαβουλεύεται με τους εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους για οποιοδήποτε θέμα, έκτακτο ή μη.

• Επιλέγει τους εκπροσώπους του σπιράλ στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Πολιτική Γραμματεία και το Συμβούλιο Παράταξης.

5.5.2. Επικεφαλής του σπιράλ έως την 31-12-2019 είναι ο ιδρυτής του κατά τις Δημοτικές Εκλογές του 2019, Πέτρος Ψωμάς του Θεοδώρου.

Από την 1-1-2020 και εφεξής η θητεία του Επικεφαλής του σπιράλ είναι διετής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, ως Επικεφαλής και Πρόεδρος της Πολιτικής Γραμματείας (Δ.Σ.), δύναται δε να επανεκλεγεί για περισσότερες από μία φορές, ακόμα και σε συνεχόμενες θητείες.

5.6. Γραμματέας

5.6.1. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη της λειτουργίας των πολυπρόσωπων οργάνων γραμματειακής οργάνωσης, των Επιτροπών Εργασίας και της Ολομέλειας (Γενικής Συνέλευσης). Δύναται να αναθέτει εργασίες στα πολυπρόσωπα όργανα, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής του σπιράλ και τον συντονιστή/πρόεδρο του κάθε οργάνου.

5.6.2. Στη θέση αυτή μπορεί να εκλεγεί, από την Ολομέλεια, οποιοδήποτε μέλος του σπιράλ, εφόσον δεν είναι εν ενεργεία Δημοτικός Σύμβουλος.

5.6.3. Η θητεία του Γραμματέα είναι διετής και δύναται να επανεκλεγεί για περισσότερες από μία φορές, ακόμα και σε συνεχόμενες θητείες. 

5.6.4. Αντικαθιστά τον Επικεφαλής αν χρειαστεί, κυρίως σε περίπτωση που εκείνος είναι ασθενής και δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα του σπιράλ για χρόνο άνω της εβδομάδας και μέχρι ο Επικεφαλής να επανέλθει.

5.7. Ταμίας

5.7.1. Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις και γραμμάτια εισπράξεως και κάνει κάθε νόμιμη πληρωμή με εντάλματα ή επιταγές πληρωμής. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του οικονομικού έτους και τους υποβάλλει στη Π.Γ. ένα μήνα πριν από την Τακτική Συνέλευση. Διατηρεί το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του σπιράλ και τα λογιστικά βιβλία εσόδων-εξόδων, με την συνδρομή επαγγελματία λογιστή. Επίσης υποβάλλει στην Π.Γ. την ταμειακή κατάσταση, ή άλλα στοιχεία, όταν του ζητηθούν. Καταθέτει σε Τραπεζικό ή άλλο Οργανισμό της εγκρίσεως της Πολιτικής Γραμματείας τα χρήματα του Ταμείου και συμβάλλεται μόνος του σε αυτό (άνοιγμα λογαριασμού, έκδοση κάρτας αναλήψεων, e-banking κλπ), εκταμιεύει από το λογαριασμό αυτό χρήματα μόνος και χωρίς την υπογραφή του Επικεφαλής του σπιράλ, αλλά υποχρεούται να τον ενημερώνει για τις οικονομικές κινήσεις που τελεί. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει την Π.Γ. σε κάθε της συνεδρίαση για τις εισπράξεις και δαπάνες του σπιράλ που τέλεσε στο μεσοδιάστημα. Κρατά στα χέρια του ποσό χρημάτων για την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπανών, όχι μεγαλύτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, άλλως των 2/12 του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων, που μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Π.Γ. Δεν μπορεί να συνάψει σύμβαση τραπεζικού δανείου προς το σπιράλ ή την λήψη μπλοκ επιταγών, παρά μόνο με την σύμπραξη του Επικεφαλής και του Γραμματέα. Επίσης κάθε πώληση περιουσιακού στοιχείου του σπιράλ είναι νόμιμη μόνο εφόσον φέρει την έγκριση της Π.Γ. και συνυπογράψει ο Επικεφαλής την σχετική έγγραφη συμφωνία. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την φύλαξή των, όπως και των δικαιολογητικών των δαπανών και των εσόδων. Είναι υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που δεν γίνεται κανονικώς, όπως και για κάθε απώλεια χρημάτων που κρατά στα χέρια του. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους μετέχοντες στο Συμβούλιο, που υποδεικνύεται από αυτόν και διορίζεται μετά από ειδική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.

5.7.2. Ως Ταμίας ορίζεται ένας από τους επικρατήσαντες υποψηφίους των εκλογών της κατηγορίας του ψηφοδελτίου που λαμβάνουν τη θέση των 5 λοιπών μελών της Π.Γ. (δηλαδή πλην Επικεφαλής και Γραμματέα). Ψηφίζεται με μυστική ψηφοφορία και από τα 7 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Εφόσον δεν υπάρχει εθελοντής υποψήφιος, ο Επικεφαλής με τον Γραμματέα ορίζουν αυτοί το μέλος της Π.Γ. που θα λάβει το αξίωμα του Ταμία του σπιράλ.

5.8.  Εξελεγκτική Επιτροπή

5.8.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και την διαχειριστική κατάσταση του σπιράλ, ζητά και λαμβάνει γνώση της λογοδοσίας, των πεπραγμένων της Π.Γ. και των σχετικών δικαιολογητικών που ελέγχει και συντάσσει την έκθεσή της.

5.8.2.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Ολομέλεια την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή της Π.Γ. για διετή θητεία. Το πλειοψηφήσαν μέλος της την συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση, οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής  δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη της Π.Γ. ή να συγγενεύουν με μέλος της Π.Γ. με έως και τρίτου (3ου) βαθμού συγγένεια.

5.8.3. Σε περίπτωση ταμειακής ή διαχειριστικής ανωμαλίας η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Πολιτική Γραμματεία τη σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας με μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης το θέμα αυτό. Εφ’ όσον ο Γραμματέας μέσα σε δέκα (10) μέρες δεν εισακούσει την αίτηση αυτή και δεν πράξει τα δέοντα για την οργάνωσή της, δικαιούται η Επιτροπή να συγκαλέσει η ίδια Ολομέλεια, τηρουμένων αναλογικά των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 5.1.3 επόμενα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1.  Οι λόγοι διαγραφής μέλους (συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής) από την παράταξη, είναι:
α) Η παραβίαση των Αρχών της παράταξης.
β) Η αντικαταστατική  συμπεριφορά.
γ) Με απόφαση του ίδιου του μέλους (παραίτηση).

6.2. Η τελική απόφαση στις περιπτώσεις α, β λαμβάνεται, κατά πλειοψηφία, σε συνεδρίαση από το ΔΣ το οποίο συγκαλείται κατόπιν γραπτής αναφοράς που θα φτάσει στο όργανο από οποιοδήποτε μέλος.

6.3. Ειδικότερα, μομφή προς το πρόσωπο του Επικεφαλής μπορεί να καταθέσει εγγράφως προς τη Π.Γ. οποιοδήποτε μέλος για σοβαρή αιτία η οποία εμπίπτει στους λόγους του 6.1. Η μομφή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο με 20 υπογραφές μελών που την στηρίζουν. Εφόσον ελεγχθούν τα στοιχεία και η αιτιολογία της πρότασης, αποφασίζεται η παραπομπή ή όχι του Επικεφαλής στην κρίση της Ολομέλειας των μελών, με ελάχιστη συμφωνία δύο μελών της Π.Γ. Η σύγκληση της έκτακτης αυτής Ολομέλειας γίνεται με έγγραφη παραγγελία προς τον Γραμματέα, με θέμα την αντικατάσταση ή όχι του Επικεφαλής ή άλλη πειθαρχική του αντιμετώπιση.

Σε περίπτωση αποχώρησης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, του Επικεφαλής, η Π.Γ. συγκαλεί εντός 10 ημερών Έκτακτη Ολομέλεια με σκοπό τη διενέργεια εκλογών μόνο για την θέση του Επικεφαλής, εντός 20 ημερολογιακών ημερών με την διαδικασία του άρθρου 5.8.6. επόμενα. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής έως και δύο (2) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας ημέρας των εκλογών. Για να γίνει δεκτή υποψηφιότητα Προέδρου (Επικεφαλής) θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 20 υπογραφές ταμειακώς εντάξει μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του σπιράλ τουλάχιστον ένα έτος. Αν την παραμονή των εκλογών δεν υπάρχει υποψήφιος που να συγκεντρώνει το όριο των υπογραφών, τότε αρκεί η υποψηφιότητα να φέρει 10 υπογραφές με τους όρους του προηγούμενου εδαφίου.

6.4. Σε υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου μέλους, καλείται αυτό προ διημέρου, με κάθε πρόσφορο μέσο, για να εκθέσει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Π.Γ., ακριβώς πριν την συνεδρίασή του για το ζήτημα. Η απόφαση της Π.Γ. είναι άμεσα εκτελεστή και γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στο μέλος. Το μέλος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της Π.Γ. ενώπιον όποιας Γενικής Συνελεύσεως συγκληθεί εντός 6μήνου από την απόφαση άλλως στην πρώτη και μόνον μετά από αυτό το διάστημα, αρκεί να έχει τακτοποιήσει την συνδρομή του έως την ημέρα της συνεδρίασης της Ολομέλειας. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

7.1. Μητρώο Μελών

7.2. Βιβλίο εσόδων-εξόδων.

7.3. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων

7.4. Πρακτικό συνεδριάσεων Ολομέλειας – Γενικής Συνέλευσης

7.5. Πρακτικό συνεδριάσεων Πολιτικής Γραμματείας– Διοικητικού Συμβουλίου

7.6. Πρακτικό συνεδριάσεων Συμβουλίου Παράταξης

7.7. Πρακτικό προτάσεων από τις  Ε.Ε. που τηρεί ο Γραμματέας

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΡΤΙΑ

8.1. Όπου απαιτείται απαρτία, αυτή υπάρχει όταν παρίστανται το 50%+1 των μελών του Οργάνου. Όταν αυτή δεν συμβαίνει, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας. Στη νέα συνεδρίαση, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

8.2. Η απαρτία είναι απαραίτητη μόνο για την περίπτωση που χρειάζεται η λήψη αποφάσεων. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Ολομέλεια συγκαλείται νομότυπα (ορισμός προεδρείου, τήρηση πρακτικών κλπ) αλλά έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και τυχόν αποφάσεις του δεν δεσμεύουν την Π.Γ. ή το σπιράλ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΣΟΔΑ

9.1. Εκτός από τις ετήσιες συνδρομές των μελών (όπως αναφέρονται στο 5.1.1.στ), άλλες πηγές εσόδων για το σπιράλ είναι οι δωρεές, οι επιδοτήσεις, οι χορηγίες, τα κληροδοτήματα, δωρεές ή διαθήκες που συνάδουν με το πνεύμα και τους σκοπούς του σπιράλ, χρηματικά ποσά που εισρέουν στο ταμείο του λόγω της συμμετοχής του σε εγχώρια ή ευρωπαϊκά προγράμματα κάθε είδους, κάθε είδους επιχορηγήσεις, έσοδα από δράσεις, λαχειοφόρους, εισπράξεις από νόμιμη αιτία κλπ. Για την αποδοχή κάθε είδους χαριστικής δωρεάς προς το σπιράλ, αποφαίνεται η Πολιτική Γραμματεία με έγγραφη απόφασή της.

9.1.2 Επιτρέπεται στο σπιράλ να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της πολιτικής αυτοδιοικητικής του δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι αρχές, οι σκοποί του και οι νόμιμες διατάξεις και με τρόπο συμβατό προς τις διακηρύξεις του.

9.1.3 Η διαχειριστική περίοδος του σπιράλ είναι ίση με το ημερολογιακό έτος.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ

10.1.  Οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος Καταστατικού δύναται να τροποποιηθεί ολόκληρο ή εν μέρει ή να καταργηθεί από την Ολομέλεια εφόσον έχει ορισθεί αυτή ως Καταστατική Ολομέλεια και με μόνο ζήτημα ημερησίας διάταξης την τροποποίηση του Καταστατικού ή λύση του σπιράλ. Για την επίτευξη των αιτουμένων αλλαγών χρειάζεται η επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφία επί της αποφάσεως των 2/3 των παρόντων μελών. Η πρόταση τροποποίησης ή κατάργησης άρθρου ή άρθρων, αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη με διατυπωμένο το κείμενο της πρότασης, υποβάλλεται εγγράφως στην γραμματεία της Ολομέλειας είτε από τον Επικεφαλής της παράταξης, είτε από τον Γραμματέα, είτε από οποιοδήποτε μέλος του σπιράλ. Στην τελευταία περίπτωση, η πρόταση για να τεθεί σε ψηφοφορία, πρέπει να συνυπογράφεται και από άλλα 10 μέλη τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει. Καταστατική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μόνο μία φορά σε ένα χρόνο και μόνο εντός του τελευταίου διμήνου του έτους, με επιμέλεια του Γραμματέα.

10.2.       Η διάρκεια του σπιράλ ορίζεται αόριστη.

10.3.       Το σπιράλ μπορεί να λυθεί:

10.3.α.  Με απόφαση Καταστατικής Ολομέλειας με απαρτία του 50%+1   των ταμειακώς εντάξει μελών και με απόφαση των 3/4 των παρισταμένων στην απαρτία αυτή.

10.3.β.   Όταν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του είναι λιγότερα από 10 ή από άλλη αιτία είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σπιράλ με βάση το Καταστατικό του.

10.4.     Η λύση επέρχεται  με  απόφαση  του  οικείου  Δικαστηρίου,  κατόπιν αίτησης της Πολιτικής Γραμματείας ή αίτησης του 1/5 των μελών του σπιράλ αν δεν είναι δυνατή η εκλογή Πολιτικής Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

11.1.  Όσα θέματα δεν περιέχονται στο παρόν Καταστατικό, θα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Παράταξης προς τη Πολιτική Γραμματεία, που θα τα αξιολογεί ανάλογα με τις αρχές της παράταξης.

11.2. Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της  5ης  Νοεμβρίου  2019 που έλαβε χώρα στο οίκημα επί της οδού Ρήγα Φεραίου 106, στην Πάτρα, περιλαμβάνει έντεκα (11) άρθρα και υπογράφεται από τα Ιδρυτικά Μέλη ως ακολούθως: